• Vertrouwenspersoon

  Even voorstellen
  Mijn naam is Annemieke van Hoije. Sommigen van jullie zullen mij kennen als de moeder van, maar in het verleden ben ik ook penningmeester van het jeugdbestuur geweest. Vanaf 1 oktober 2012 ben ik nu vertrouwenspersoon voor leden en vrijwilligers van SVA. Wat kan ik voor jullie betekenen? Mocht je je zorgen maken over iets dat gebeurt tijdens de activiteiten van de club, iets dat je hebt opgevangen tijdens de trainingen of zijn je ongewenste omgangsvormen opgevallen tijdens spel en training, dan kun je altijd contact met mij opnemen.

  Je kunt één en ander in de ruimste zin des woords met mij bespreken. Dat kan telefonisch (0615480762) of via mail (Annemieke van Hoije). Uiteraard is het mogelijk een persoonlijke afspraak met mij te maken.

   

  Reglement Vertrouwenspersoon SVA (1 oktober 2012)


  Inleiding
  Door de huidige omvang van de vereniging en is door het bestuur van SVA besloten tot het aanstellen van een Vertrouwenspersoon. Goed is om vooraf aan te geven dat onze ervaringen gelukkig niet van dien aard zijn, dat wij verwachten dat er veel klachten bij deze Vertrouwenspersoon zullen worden ingediend.
  Achtereenvolgens wordt ingegaan op de definitie, nadelige gevolgen, belemmerende factoren voor het melden, preventieve activiteiten en maatregelen, de opvang door de Vertrouwenspersoon, de klachtenregeling, de taken van de Vertrouwenspersoon, werkwijze van de Vertrouwenspersoon,
  registratie en slotbepaling.

  1. Dit reglement beschrijft de positie en de taken van de door het bevoegd gezag van de voetbalvereniging SVA aangestelde vertrouwenspersoon.
  2. Dit reglement maakt integraal onderdeel uit van het huis- en strafreglement.
  3. De vertrouwenspersoon is aangesteld voor alle leden.

  Kwalificatie-eisen
  De vertrouwenspersoon
  a. beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
  b. beschikt over zelf reflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
  c. gaat zeer vertrouwelijk om met informatie; d. beschikt over aantoonbare deskundigheid;
  e. heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
  f. heeft kennis van de juridische aspecten rond ongewenst gedrag;
  g. heeft kennis van de sociale kaart;
  h. heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
  i. is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.

  Taken

  De vertrouwenspersoon 

  a. begeleidt en ondersteunt betrokkenen bij de behandeling van hun klachten over
  of bij hun meldingen van ongewenst gedrag;
  b. levert een bijdrage aan activiteiten binnen de vereniging gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag, aan de optimalisering van de kwaliteit van de veiligheid van de betrokkenen en aan het bewustwordingsproces inzake omgangsvormen;

  c. levert een bijdrage aan het actualiseren van het beleid binnen de vereniging inzake veiligheid.

  d. advies geven aan betrokkenen bij de vereniging die signalen denken te krijgen binnen de vereniging, dat het welzijn of de veiligheid van een andere betrokkene wordt bedreigd.

  Positie
  1. De vertrouwenspersoon is ?? behoudens in de gevallen bij de wet bepaald - uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag c.q. van de vereniging.
  2. Deze verantwoording geschiedt met inachtneming van de noodzakelijke, bij de functie passende vertrouwelijkheid en geheimhouding.
  3. De functie van vertrouwenspersoon valt niet te combineren met
  a. een functie als medewerker / vrijwilliger bij de vereniging;
  b. het lidmaatschap van het bestuur van de vereniging;
  4. De naam van de vertrouwenspersoon wordt vermeld in de informatiegidsen en op de website van de vereniging. Daar staat tevens vermeld op welke wijze de vertrouwenspersoon bereikbaar is.

  Aansprakelijkheid
  Het bestuur van de vereniging en de vereniging in haar eigen hoedanigheid kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook geleden door het handelen en toedoen van de vertrouwenspersoon.

  Definitie en uitingen van ongewenste omgangsvormen

  Deze zijn als volgt samen te vatten:

  ?? Seksuele intimidatie
  Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader
  van de sportsituatie of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf. Aanranding of verkrachting.

  ?? Agressie en geweld
  Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

  ?? Treiteren/pesten
  Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.

  ?? Discriminatie
  Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

  ?? Intimidatie
  Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.

  ?? Andere ongewenste omgangsvormen
  Zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat, uitingen, direct of indirecte, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd. Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene verscheidene malen gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en) Desondanks gaan de ongewenste omgangsvormen door of worden herhaald.

  ?? Signalen
  Leden en vrijwilligers van de vereniging nemen zaken waar, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten of hier actie op moet worden gepleegd, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken.

  Nadelige gevolgen van "ongewenste omgangsvormen"
  Wanneer mensen klachten hebben, maar deze niet kunnen uiten, dan kan dat ertoe leiden, dat zij problemen opkroppen, maar de situatie zelf verandert daardoor niet. De "ongewenste omgangsvormen" blijven dan deel uitmaken van de dagelijkse gang van zaken en er ontstaat vaak een uitzichtloze situatie, waardoor de sfeer, plezier en de prestaties minder worden. Het kan zo erg worden dat mensen uit onvrede en machteloosheid, zich ziek melden of zelfs gaan bedanken voor de vereniging. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

  Dit zou een vlucht zijn die niets oplevert; niet voor de betrokkene en niet voor de vereniging. Degene die lastig valt wordt niet gecorrigeerd en kan doorgaan met het ongewenste gedrag jegens anderen.

  Ook het achterwege laten van handelen wanneer signalen worden waargenomen kan ernstige schade betekenen voor de betreffende persoon, omdat soms een unieke kans om te komen tot een oplossing, of tot starten van een hulpverleningsproces hiermee verloren gaat. Het is ook goed te weten dat veel bedreigde kinderen hopen dat een jeugdleider hun problemen opmerkt, zonder dat zij deze expliciet durven aan de orde te stellen

  Belemmerende factoren voor het melden van ongewenste omgangsvormen
  Mensen die geconfronteerd worden met "ongewenste omgangsvormen, in welke vorm dan ook, krijgen vaak te kampen met gevoelens van onzekerheid, verwarring, verlegenheid, machteloosheid, woede, perplex staan of schaamte tegenover derden. Het is dus geen wonder, dat klachten van "ongewenste omgangsvormen" relatief weinig worden geuit,
  Anticipatie op mogelijke gevolgen voor zichzelf en de sfeer. Dit geldt met name voor de vrouwen, alhoewel het voorgaande ook meer en meer van toepassing lijkt op mannen. Er kan sprake zijn van een geleidelijk proces waarin aanvankelijk gemaakte complimenten worden geapprecieerd en als vriendelijk worden ervaren.

  Wanneer deze complimenten dan overgaan in minder ernstige maar toch vervelende intimiteiten tot ernstige of zeer hinderlijke intimidatie, is er sprake van "ongewenste omgangsvormen" Het is voor de betreffende persoon vaak moeilijk aan te geven wanneer de maat vol is en de zogenaamde cultuur binnen de vereniging is vaak bepalend voor wat normaal gevonden kan worden. Mensen die last hebben van het "normale gedrag" wordt verteld "dat zij daar maar tegen moeten kunnen, omdat zij anders niet in het team passen" Als klagen over "ongewenste omgangsvormen" tot gevolg heeft dat je er niet meer bij hoort, bijt je nog liever je tong af.

  Preventieve activiteiten en maatregelen
  Het bestrijden van "ongewenste omgangsvormen" is een zaak voor de gehele vereniging, waarvoor het bestuur de verantwoordelijkheid draagt. Van het bestuur wordt dus verwacht, dat het zich actief opstelt bij het bestrijden van "ongewenste omgangsvormen" Daarom hierna een aantal (preventieve) maatregelen die het bestuur ten dienste staan om "ongewenste omgangsvormen" te bestrijden.
  Informatie en publiciteit dragen bij tot bewustwording van de (niet-)leden. Personen die met "ongewenste omgangsvormen" worden geconfronteerd, moeten een hoge drempel overwinnen voordat zij daartegen actie ondernemen om herhaling te voorkomen. Het is daarom niet eenvoudig deze mensen binnen de vereniging te bereiken.

  Een vorm om dat doel te halen is de informatie naar de mensen te communiceren via nieuwsbrieven, website, jaarlijkse informatiebulletin en clubblad over de volgende zaken:
  - wat zijn "ongewenste omgangsvormen"?
  - zijn mensen zich van "ongewenste omgangsvormen" bewust?
  - komt het vaak voor?
  - bij wie kan ik bij klachten terecht?

  Het is nodig het onderwerp uit de individuele sfeer te halen, omdat het gaat om een probleem dat de gehele vereniging betreft. Proberen duidelijk te maken dat de beste oplossing is een directe en duidelijke afwijzing door degenen die onheus bejegend wordt. Het is van belang, dat er vertrouwen wordt gewekt in de opvang en ten aanzien van de klachtenbehandeling. Tevens is het belangrijk dat men ervan doordrongen is dat "ongewenste omgangsvormen" werkelijk ongewenst zijn, niet alleen voor betrokkenen maar voor de gehele vereniging SVA.

  Opvang door de Vertrouwenpersoon
  Slachtoffers van "ongewenste omgangsvormen" hebben recht op deskundige hulp en opvang. De eerste stap is natuurlijk een geval van "ongewenste omgangsvormen" te bespreken met de "dader". Dit is de meest directe weg, maar daar is soms durf voor nodig. De tweede stap zou kunnen zijn één en ander te bespreken met de trainer of leider van het team om op die manier een directe confrontatie met de "dader" uit de weg te gaan. Een volgende stap zou kunnen zijn één en ander te bespreken met een bestuurslid, zodat het bestuur zo mogelijk maatregelen kan treffen om de zaak uit de wereld te helpen.

  Een nadeel hiervan is, dat wellicht het hele bestuur op de hoogte zal zijn en dat is meestal niet de bedoeling. De laatste en misschien de meest aanbevelenswaardige stap is de zaak te bespreken met een Vertrouwenspersoon. Deze persoon kan van groot belang zijn als eerstelijns opvang voor klachten ten aanzien van "ongewenste omgangsvormen" en hij of zij kan, waar nodig, advies uitbrengen of in het ergste geval doorverwijzen naar andere externe deskundigen.

  In verband met het vaak vertrouwelijke karakter van klachten in het kader van "ongewenste omgangsvormen" zijn de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in de hierna volgende klachtenregeling en taakgebieden beschreven en gewaarborgd.

  Klachtenregeling SVA
  Wie kan er een klacht indienen?
  Iedereen die lid of vrijwilliger (geen lid zijnde) is van SVA kan zijn of haar klacht indienen bij de Vertrouwenspersoon.

  Geheimhouding
  Een ieder die ingevolge - dit reglement - op de hoogte is gebracht van feiten dan wel in het bezit is gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot een (mogelijk) geval van "ongewenste omgangsvormen" is verplicht tot geheimhouding van deze feiten tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen zonder medeweten en akkoord van betrokkene. Vermelding van namen en personen in de rapportage of anderszins, moet slecht geschieden voor zover noodzakelijk is naar het oordeel van de Vertrouwenspersoon.

  Begripsomschrijvingen
  Van "ongewenste omgangsvormen" is sprake bij: directe of indirecte uitingen in woord, gebaar, afbeelding of anderszins, die door een persoon als ongewenst wordt ervaren en lof waarvan de pleger redelijkerwijs kan/moet begrijpen dat iemand dat ongewenst vindt. Zie ook de definitie en uitingen van ongewenste omgangsvormen onder dat punt van dit reglement.
  Onder klager/klaagster wordt verstaan: een persoon die zich met een klacht tot de Vertrouwenspersoon wendt.
  Onder aangeklaagde wordt verstaan: diegene terzake wiens gedrag een klacht is ingediend.
  Onder Vertrouwenspersoon wordt verstaan: diegene die de eerste opvang van klager of klaagster verzorgt indien een klacht wordt ingediend of overwogen.

  Verantwoording Vertrouwenspersoon
  De vertrouwenspersoon is ten aanzien van zijn / haar specifieke taken alleen verantwoording verschuldigd aan het dagelijks jeugdbestuur van SVA.

  Taakgebieden Vertrouwenspersoon
  Opvang, advisering en begeleiding van de persoon die een klacht indient in verband met "ongewenste omgangsvormen".
  Beschikbaar zijn voor leden die een gesprek wensen omdat zij zich zorgen maken over welzijn of veiligheid van een ander lid.
  Het eventueel voeren van overleg met het bestuur van SVA.
  De klager / klaagster behulpzaam zijn op alle mogelijke manieren die in redelijkheid verwacht mag worden.
  Het verschaffen van feitelijke informatie aan een eventuele bemiddelaar als betrokkene bemiddeling zinnig acht.
  Het eventueel doorverwijzen naar een andere (externe) hulpverleningsinstantie.
  Het bieden van eventuele nazorg aan klager / klaagster.
  Het onderhouden van contacten met de verschillende onderdelen binnen SVA.
  De Vertrouwenspersoon is bevoegd tot het inwinnen van inlichtingen, echter nooit verder dan strikt noodzakelijk is voor de behandeling van de klacht.
  Er worden door de Vertrouwenspersoon geen handelingen verricht ter uitvoering van de taken dan met instemming van de klager / klaagster.

  Werkwijze Vertrouwenspersoon
  De werkwijze van de Vertrouwenspersoon wordt gekenmerkt door omzichtigheid en vertrouwelijkheid en kan bestaan uit advisering, begeleiding en/of bemiddeling. Daar waar mogelijk stimuleert de Vertrouwenspersoon melder / meldster zelf een oplossing te bewerkstelligen. Bij de afweging over zijn / haar opstelling houdt de Vertrouwenspersoon rekening met:
  - de aard van de problemen waarop de melding betrekking heeft;
  - het persoonlijk belang en welzijn van melder / meldster, de belangen van anderen en de belangen van SVA.

  Registratie
  De Vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van zijn / haar werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.


  Reglement 1 oktober 2012